LICENȚA PUBLICĂ A UNIUNII EUROPENE V. 1.2

EUPL© Uniunea Europeană 2007, 2016

Prezenta licență publică a Uniunii Europene („EUPL”) se aplică produselor (astfel cum sunt definite mai jos) care fac obiectul prezentei licențe. Orice utilizare a produsului, alta decât cea autorizată în temeiul prezentei licențe, este interzisă (în măsura în care o astfel de utilizare intră sub incidența unui drept al deținătorului drepturilor de autor asupra produsului).

Produsul este furnizat în conformitate cu prevederile prezentei licențe în cazul în care licențiatorul (astfel cum este definit mai jos) a introdus următoarea mențiune imediat după mențiunea referitoare la dreptul de autor pentru produs:

Licențiat în baza EUPL

sau și-a exprimat, prin orice altă modalitate, dorința de a licenția produsul în baza EUPL.

1. Definiții

În prezenta licență, următorii termeni au următoarele semnificații:

— Licență: prezenta licență.

— Produs original: produsul sau produsul informatic distribuit sau comunicat de către licențiator în baza prezentei licențe, disponibil sub formă de cod sursă, precum și sub formă de cod executabil, după caz.

— Produse derivate: produsele sau programele informatice create de către licențiat, pe baza produsului original sau a modificărilor aduse acestuia. Prezenta licență nu definește proporția modificării sau a dependenței de produsul original necesare pentru a putea cataloga produsul ca fiind produs derivat; această proporție este stabilită de legea dreptului de autor în vigoare în țara menționată la articolul 15.

— Produs: produsul original sau produsele derivate din acesta.

— Cod sursă: formă a produsului care poate fi citită de om și care este cea mai potrivită pentru a fi studiată și modificată de om.

— Cod executabil: orice cod care a fost în general compilat și care este destinat a fi interpretat ca program de către un computer.

— Licențiator: persoana fizică sau juridică care distribuie sau comunică produsul în baza unei licențe.

— Contribuitor(i): orice persoană fizică sau juridică care modifică produsul în baza licenței sau care contribuie în alt mod la crearea unui produs derivat.

— Licențiat sau dumneavoastră: orice persoană fizică sau juridică care folosește în orice mod produsul în conformitate cu prevederile licenței.

— Distribuire sau Comunicare: orice act de vânzare, oferire, împrumut, închiriere, distribuire, comunicare, transmitere sau punere în orice alt mod la dispoziție, online sau offline, a unor copii ale produsului sau furnizarea accesului la funcțiile principale ale acestuia oricărei alte persoane fizice sau juridice.

2. Domeniul de aplicare al drepturilor conferite de licență

Licențiatorul vă oferă prin prezenta o licență internațională, scutită de redevențe, neexclusivă, care poate fi sublicențiată în următoarele scopuri, pe durata valabilității dreptului de autor dobândit pentru produsul original:

— folosirea produsului în orice circumstanțe și pentru orice tip de utilizare,

— reproducerea produsului,

— modificarea produsului și crearea de produse derivate bazate pe produsul original,

— comunicarea către public, inclusiv dreptul de a prezenta sau a pune la dispoziția publicului produsul sau copii ale acestuia și de a reda produsul în mod public, după caz,

— distribuirea produsului sau a copiilor acestuia,

— împrumutul sau închirierea produsului sau a copiilor acestuia,

— sublicențierea drepturilor asupra produsului sau a copiilor acestuia.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul oricărui mijloc de comunicare, pe orice suport și în orice format, fie disponibil deja, fie care va fi inventat ulterior, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației în vigoare.

În țările în care se aplică drepturi morale, licențiatorul renunță la exercitarea dreptului său moral în măsura admisă de lege pentru ca licențierea drepturilor patrimoniale menționate mai sus să producă toate efectele.

Licențiatorul nu solicită redevențe licențiatului și îi acordă drepturi de utilizare neexclusive pentru orice brevet de invenție deținut de licențiator, în măsura necesară pentru a se folosi de drepturile acordate asupra produsului în baza prezentei licențe.

3. Comunicarea codului sursă

Licențiatorul poate furniza produsul fie sub formă de cod sursă, fie sub formă de cod executabil. În cazul în care produsul este furnizat sub formă de cod executabil, licențiatorul va furniza, de asemenea, o copie care poate fi citită de computer a codului sursă al produsului pentru fiecare copie a produsului pe care licențiatorul o distribuie, sau indică, într-o mențiune care urmează mențiunii privind dreptul de autor anexată produsului, o arhivă unde codul sursă este accesibil ușor și în mod gratuit pe toată durata perioadei în care licențiatorul continuă să distribuie sau să comunice produsul.

4. Limitări ale dreptului de autor

Nicio prevedere a prezentei licențe nu are ca scop să priveze licențiatul de beneficiile rezultate din orice excepție sau limitare a drepturilor exclusive ale titularilor drepturilor asupra produsului, de încetarea acestor drepturi sau de alte limitări aplicabile acestora.

5. Obligațiile licențiatului

Conferirea drepturilor menționate mai sus face obiectul unor restricții și obligații impuse licențiatului. Aceste obligații sunt următoarele:

6. Lanțul de autori

Licențiatorul original garantează faptul că dreptul de autor pentru produsul original acordat prin prezenta este deținut de către acesta sau este licențiat în favoarea sa și că are competența și autoritatea de a acorda licența.

Fiecare contribuitor garantează faptul că dreptul de autor asupra modificărilor pe care le aduce produsului este deținut de acesta sau este licențiat în favoarea sa și că are competența și autoritatea de a acorda licența.

De fiecare dată când dumneavoastră acceptați licența, licențiatorul original și contribuitorii ulteriori vă acordă o licență asupra contribuțiilor lor aduse produsului, în condițiile prevăzute de prezenta licență.

7. Renunțarea la garanții

Produsul este un produs în curs de elaborare îmbunătățit în mod continuu de mai mulți contribuitori. Acesta nu este un produs finalizat și, prin urmare, poate conține deficiențe sau erori („bugs”) inerente acestui tip de dezvoltare.

Având în vedere motivul de mai sus, produsul este furnizat în baza licenței „în stadiul în care se află” și fără alte garanții de nicio natură privind produsul, inclusiv, și fără a se limita la acestea, comercializarea, compatibilitatea în anumite scopuri, absența defectelor sau a erorilor, acuratețea, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât dreptul de autor, astfel cum este menționat la articolul 6 din prezenta licență.

Această renunțare la garanții reprezintă o parte esențială a licenței și o condiție pentru acordarea oricăror drepturi asupra produsului.

8. Limitarea responsabilității

Cu excepția erorilor intenționate sau a daunelor cauzate în mod direct persoanelor fizice, licențiatorul nu va fi ținut răspunzător în nicio situație, pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, materiale sau morale care derivă din licență sau din utilizarea produsului, inclusiv, și fără a se limita la acestea, daunele pentru pierderea fondului comercial, sau cele rezultate din întreruperea activității, nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a computerului, pierderea de date sau orice prejudicii comerciale, chiar dacă licențiatorul a fost informat asupra eventualității producerii unor astfel de daune. Cu toate acestea, licențiatorul va fi ținut răspunzător în baza legilor referitoare la răspunderea privind produsul în măsura în care astfel de legi se aplică în cazul produsului.

9. Convenții suplimentare

Cu ocazia distribuirii produsului, puteți opta să încheiați o convenție suplimentară, cu definirea unor obligații sau servicii conforme cu prezenta licență. Cu toate acestea, acceptând astfel de obligații, licențiatul poate acționa doar în nume personal și pe răspunderea proprie, și nu în numele licențiatorului original sau al oricărui alt contribuitor, și doar dacă acceptă să despăgubească, să apere și să protejeze contribuitorul de orice răspundere angajată sau de orice plângeri formulate împotriva acestuia, din cauza faptului că licențiatul a acceptat să ofere o garanție sau o răspundere suplimentară.

10. Acceptarea licenței

Prevederile prezentei licențe pot fi acceptate prin apăsarea butonului „Sunt de acord” din partea de jos a ferestrei care afișează textul prezentei licențe sau prin declararea consimțământului în orice alt mod similar, în conformitate cu normele aplicabile. Prin apăsarea acestui buton, licențiatul indică în mod clar și irevocabil faptul că acceptă prezenta licență, precum și toate clauzele și condițiile prevăzute de aceasta.

De asemenea, licențiatul acceptă în mod irevocabil prezenta licență, împreună cu toate clauzele și condițiile prevăzute de aceasta, în momentul în care exercită orice drepturi conferite de articolul 2 al prezentei licențe, precum utilizarea produsului, crearea de către licențiat a unui produs derivat sau distribuirea sau comunicarea de către licențiat a produsului sau a unor copii ale acestuia.

11. Informarea publicului

În cazul oricărei distribuiri sau comunicări a produsului de către licențiat prin mijloace de comunicare electronică (de exemplu, prin oferirea posibilității de a descărca produsul de la distanță), canalul sau mijlocul de distribuire (de exemplu, un site web) trebuie să furnizeze publicului cel puțin informațiile necesare în temeiul legii aplicabile privind licențiatorul, licența și modul în care aceasta poate fi accesată, acceptată, stocată și reprodusă de către licențiat.

12. Încetarea licenței

Licența și drepturile conferite de aceasta încetează automat în cazul oricărei încălcări de către licențiat a prevederilor licenței.

O astfel de încetare nu va duce la încetarea licențelor oricărei persoane care a intrat în posesia produsului de la licențiat în baza licenței, cu condiția ca aceste persoane să respecte în totalitate prevederile licenței.

13. Diverse

Fără a aduce atingere articolului 9 de mai sus, licența reprezintă acordul integral dintre părți referitor la produs.

În cazul în care orice prevedere a licenței este nulă sau nu poate fi aplicată în conformitate cu legislația aplicabilă, aceasta nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea licenței în ansamblu. Aceste prevederi vor fi interpretate sau adaptate după cum se consideră necesar pentru a deveni valabile și aplicabile.

Comisia Europeană poate publica alte versiuni lingvistice sau noi versiuni ale prezentei licenței sau versiuni actualizate ale apendicelui, în măsura în care acest lucru este necesar și rezonabil, fără a restrânge domeniul de aplicare al drepturilor conferite de licență. Noile versiuni ale licenței vor fi publicate cu un număr unic corespunzător versiunii.

Toate versiunile lingvistice ale prezentei licențe, aprobată de Comisia Europeană, au valoare identică. Părțile pot alege să utilizeze oricare dintre versiunile lingvistice.

14. Competență

Fără a aduce atingere acordului între părți,

— orice litigiu care decurge din interpretarea prezentei licențe, apărut între instituțiile, organismele sau agențiile Uniunii Europene, în calitate de licențiator, și un licențiat, va intra sub jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene, așa cum se prevede la articolul 272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

— orice litigiu între alte părți, care rezultă din interpretarea prezentei licențe, va intra sub jurisdicția exclusivă a instanței competente din locul în care licențiatorul își are reședința sau își derulează activitatea comercială principală.

15. Dreptul aplicabil

Fără a aduce atingere acordului între părți,

— prezenta licență intră sub incidența legislației statului din Uniunea Europeană în care licențiatorul își are reședința sau sediul social;

— prezenta licență intră sub incidența legislației belgiene, în cazul în care licențiatorul nu își are reședința sau sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene.

Apendice

„Licențele compatibile” în temeiul articolului 5 EUPL sunt:

— Licența publică generală GNU (GPL) v. 2, v. 3

— Licența publică generală Affero GNU (AGPL) v. 3

— Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

— Licența publică Eclipse (EPL) v. 1.0

— CeCILL v. 2.0, v. 2.1

— Licența publică Mozilla (MPL) v. 2

— GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3

— Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) pentru alte produse decât programe informatice

— Licența publică a Uniunii Europene (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

— Québec Free and Open-Source Licence – Reciprocity (LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+)

Comisia Europeană poate actualiza prezentul apendice, pentru a include versiunile ulterioare ale licențelor menționate mai sus, fără a da naștere unei noi versiuni ale EUPL, atât timp cât statele membre asigură drepturile acordate în temeiul articolului 2 din prezenta licență, precum și protejarea de însușirea exclusivă a codului sursă acoperit.

Toate celelalte modificări sau completări la prezentul apendice necesită producerea unei noi versiuni a EUPL.


This website is not sponsored or endorsed by the European Commission or any other institution, body or agency of the European Union.

Created by Javier Casares under license EUPL 1.2.