JAVNA LICENCIJA EUROPSKE UNIJE v. 1.2.

EUPL © Europska unija 2007., 2016.

Javna licencija Europske unije („EUPL”) odnosi se na djela (kako su definirana u nastavku) koja se stavljaju na raspolaganje u skladu s uvjetima ove licencije. Zabranjena je svaka uporaba djela koja nije odobrena ovom licencijom (ako je ta uporaba obuhvaćena pravom koje ima nositelj autorskog prava za to djelo).

Djelo se stavlja na raspolaganje u skladu s uvjetima ove licencije ako je davatelj licencije (kako je definiran u nastavku) nakon obavijesti o autorskim pravima za to djelo stavio sljedeću obavijest:

Licencirano u skladu s uvjetima EUPL-a

ili je na bilo koji drugi način izrazio spremnost davanja licence u skladu s uvjetima EUPL-a.

1. Definicije

U ovoj licenciji sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja:

— „licencija”: ova licencija,

— „originalno djelo”: djelo ili softver koje davatelj licencije distribuira ili stavlja na raspolaganje u skladu s ovom licencijom, dostupno u obliku izvornog ili izvršnog koda, ovisno o slučaju,

— „izvedena djela”: djela ili softver koje bi davatelj licencije mogao proizvesti na temelju originalnog djela ili njegovih izmjena. Ovom licencijom nije utvrđena dopuštena mjera izmjene originalnog djela i ovisnost o njemu potrebna kako bi se određeno djelo smatralo izvedenim djelom. Ta je mjera utvrđena zakonom o autorskom pravu primjenjivim u zemlji iz članka 15.,

— „djelo”: originalno djelo ili njegova izvedena djela,

— „izvorni kôd”: djelo u formatu koji je čitljiv ljudima te najpogodniji za proučavanje i izmjenu,

— „izvršni kôd”: svaki kôd, koji je u načelu sastavljen, namijenjen da ga računalo izvršava kao program,

— „davatelj licencije”: fizička ili pravna osoba koja distribuira ili stavlja na raspolaganje djelo u skladu s uvjetima licencije,

— „sudionik”: svaka fizička ili pravna osoba koja je izmijenila djelo u skladu s uvjetima licencije ili koja je drukčije pridonijela izradi izvedenog djela,

— „nositelj licencije” ili „vi/vas/vam”: svaka fizička ili pravna osoba koja se koristi djelom u skladu s uvjetima licencije,

— „distribucija ili stavljanje na raspolaganje”: svaki čin prodaje kopija djela, njihovo davanje, posudba, iznajmljivanje, distribucija, objava, prijenos ili stavljanje na raspolaganje na drukčiji način, na mreži ili izvan nje, drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ili omogućivanja pristupa osnovnim funkcijama djela.

2. Opseg prava dodijeljenih licencijom

Davatelj odobrenja daje vam sljedeću besplatnu, neisključivu licenciju, s pravom podlicenciranja, koja vrijedi u cijelom svijetu, na temelju koje tijekom trajanja zaštite autorskog prava dodijeljenog za originalno djelo možete:

— koristiti se djelom u svim okolnostima i za sve namjene,

— reproducirati djelo,

— izmijeniti djelo i proizvesti izvedena djela na temelju njega,

— objaviti djelo, uključujući pravo stavljanja na raspolaganje ili prikaza djela ili njegovih kopija javnosti te javne izvedbe djela, ovisno o slučaju,

— distribuirati djelo ili njegove kopije,

— posuđivati i iznajmljivati djelo ili njegove kopije,

— podlicencirati prava na djelo ili njegove kopije.

Ta se prava mogu ostvarivati na bilo kojem mediju, podršci ili formatu, neovisno o tome jesu li već poznati ili će se tek izumjeti, ako je to dopušteno zakonom.

U zemljama u kojima se primjenjuju moralna prava davatelj licencije odriče se tih prava, ako je to dopušteno zakonom, radi bolje učinkovitosti licencije u pogledu prethodno navedenih ekonomskih prava.

Davatelj licencije nositelju licencije daje besplatna, neisključiva prava na uporabu svih svojih patenata ako je to potrebno za ostvarivanje prava dodijeljenih za djelo u skladu s ovom licencijom.

3. Stavljanje izvornog koda na raspolaganje

Davatelj licencije djelo može staviti na raspolaganje u obliku izvornog ili izvršnog koda. Ako se djelo stavi na raspolaganje kao izvršni kôd, davatelj licencije dužan je uz svaku kopiju djela koju distribuira dodatno dostaviti strojno čitljivu inačicu izvornog koda djela ili navesti – u obavijesti koja slijedi nakon obavijesti o autorskom pravu priložene djelu – repozitorij s pomoću kojeg se može jednostavno i besplatno pristupati izvornom kodu sve dok davatelj licencije distribuira ili stavljanja djelo na raspolaganje.

4. Ograničenja autorskog prava

Svrha ove licencije nije uskratiti nositelju licencije mogućnost ostvarivanja koristi od iznimaka ili od ograničenja u pogledu isključivih prava koja imaju nositelji prava za određeno djelo, iscrpljenja prava ili iskorištavanja drugih primjenjivih ograničenja.

5. Obveze povezane s licencijom

Dodjela prethodno navedenih prava podliježe određenim ograničenjima i obvezama koje se nameću licencijom. Riječ je o sljedećim obvezama:

6. Niz autora

Izvorni davatelj licencije jamči da je nositelj autorskog prava djela za koje daje licenciju ili da je nositelj licencije za to djelo te da je ovlašten za davanje licencije.

Svaki sudionik jamči da je nositelj autorskog prava za izmjene koje je unio u djelo ili da je nositelj licencije za te izmjene te da je ovlašten za davanje licencije.

Svaki put kad prihvatite uvjete licencije, izvorni davatelj licencije i daljnji sudionici daju vam licenciju za svoje doprinose djelu u skladu s uvjetima ove licencije.

7. Izjava o ograničenju jamstava

Djelo je „djelo u nastajanju”, koje neprestano poboljšavaju brojni sudionici. Ono nije dovršeno i zato može sadržavati nedostatke ili pogreške koje su svojstvene za tu vrstu razvoja.

Stoga se djelo stavlja na raspolaganje „u postojećem stanju” te se ne daju nikakva jamstva u vezi s njim, uključujući, bez ograničenja, njegovu tržišnu kakvoću, prikladnost za svrhu, odsutnost nedostataka i pogrešaka, točnost, nekršenje prava intelektualnog vlasništva, osim autorskog prava kako je utvrđeno člankom 6. ove licencije.

Ova izjava o ograničenju jamstava ključan je dio licencije i uvjet za dodjelu svih prava povezanih s djelom.

8. Izjava o ograničenju odgovornosti

Osim u slučaju namjerne povrede ili štete izravno učinjene fizičkim osobama davatelj licencije ni u kojem slučaju neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili moralnu štetu nastalu na temelju licencije ili uporabe djela, uključujući, bez ograničenja, štetu povezanu s gubitkom dobrog glasa, prekidom rada, kvarom ili neispravnošću računala i gubitkom podataka te bilo koju drugu komercijalnu štetu, čak i ako je pružatelj licencije bio informiran o mogućnosti nastanka te štete. Međutim, pružatelj licencije smatra se odgovornim u skladu sa zakonskim propisima o odgovornosti za proizvode ako su ti propisi primjenjivi na djelo.

9. Dodatni ugovori

Pri distribuciji djela možete sklopiti dodatni ugovor kojim se utvrđuju obveze ili usluge koje su u skladu s ovom licencijom. Međutim, ako prihvatite obveze, možete nastupati samo u vlastito ime i na vlastitu odgovornost, a ne uime izvornog davatelja licencije ili bilo kojeg drugog sudionika, te uz uvjet da prihvatite da se samim prihvaćanjem jamstava ili dodatnih odgovornosti obvezujete ostalim sudionicima nadoknaditi štetu, braniti ih i osloboditi odgovornosti u odnosu na nastalu obvezu ili potraživanja.

10. Prihvaćanje licencije

Odredbe licencije prihvaćaju se klikom na gumb „Prihvaćam” koji se nalazi na dnu prozora u kojem je prikazan tekst ove licencije ili potvrđivanjem suglasnosti na sličan način u skladu s pravilima primjenjivog prava. Klikom na taj gumb jasno i neopozivo prihvaćate ovu licenciju i sve njezine uvjete.

Isto tako, neopozivo prihvaćate ovu licenciju i sve njezine uvjete ako ostvarite bilo koje pravo koje vam je dodijeljeno člankom 2. ove licencije, kao što je korištenje djelom, izrada izvedenog djela ili distribucija ili stavljanje na raspolaganje djela ili njegovih kopija.

11. Obavješćivanje javnosti

U slučaju distribucije djela ili njegova stavljanja na raspolaganje elektroničkom komunikacijom (npr. omogućivanje preuzimanja djela s udaljene lokacije), distribucijski kanal ili medij (npr. web mjesto) mora sadržavati barem informacije koje su obvezne u skladu s primjenjivim pravom o davatelju licencije, licenciji i načinu na koji joj nositelj licencije može pristupiti te je prihvatiti, pohraniti i reproducirati.

12. Oduzimanje licencije

Licencija i dodijeljena prava automatski se oduzimaju ako nositelj odobrenja na bilo koji način postupi protivno uvjetima licencije.

Oduzimanje se ne odnosi na osobe koje su licenciju za to djelo dobile od tog nositelja odobrenja u skladu s uvjetima licencije ako te osobe i dalje u potpunosti poštuju uvjete licencije.

13. Razno

Ne dovodeći u pitanje članak 9. licencija čini potpuni ugovor između stranaka u pogledu djela.

Ako određena odredba licencije nije valjana ili izvršiva u skladu s primjenjivim zakonom, to ne utječe na valjanost ili izvršivost licencije u cjelini. Takve odredbe bit će zamijenjene ili izmijenjene kako bi postale valjane i izvršive.

Ako je to potrebno i razumno, Europska komisija može objaviti druge jezične verzije ili nove verzije ove licencije ili ažurirane verzije dodatka, a da se pritom ne smanji opseg prava dodijeljenih licencijom. Nove verzije licencije bit će objavljene s jedinstvenim brojem verzije.

Sve jezične verzije ove licencije koje je odobrila Europska komisija imaju istu vrijednost. Stranke se mogu koristiti jezičnom verzijom prema vlastitom odabiru.

14. Nadležnost

Ne dovodeći u pitanje poseban ugovor koje su stranke sklopile, svaki spor koji proizlazi iz tumačenja ove licencije, a nastao je:

— između bilo kojeg nositelja licencije i institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije kao davatelja licencije u nadležnosti je Suda Europske unije, kako je utvrđeno člankom 272. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

— između drugih stranaka u isključivoj je nadležnosti mjerodavnog suda u zemlji u kojoj davatelj licencije boravi ili obavlja osnovnu djelatnost.

15. Mjerodavno pravo

Ne dovodeći u pitanje poseban ugovor koje su stranke sklopile, ova je licencija uređena:

— pravom države članice Europske unije u kojoj davatelj licencije ima sjedište, boravak ili registrirani ured,

— belgijskim pravom ako davatelj licencije nema sjedište, boravak odnosno registrirani ured u državi članici Europske unije.

Dodatak

„Kompatibilne licencije” u skladu s člankom 5. EUPL-a:

— GNU General Public License (GPL) v. 2., v. 3.,

— GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3.,

— Open Software License (OSL) v. 2.1., v. 3.0.,

— Eclipse Public License (EPL) v. 1.0.,

— CeCILL v. 2.0., v. 2.1.,

— Mozilla Public Licence (MPL) v. 2.,

— GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1., v. 3.,

— Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0. Unported (CC BY-SA 3.0) za djela koja nisu softver,

— Javna licencija Europske unije (EUPL) v. 1.1., v. 1.2.,

— Javna licencija Québeca otvorenoga koda – uzajamnost (LiLiQ-R) ili snažna uzajamnost (LiLiQ-R+),

Europska unija može ažurirati dodatak u pogledu novih verzija prethodno navedenih licencija, a da pritom ne objavi novu verziju EUPL-a, uz uvjet da se tim licencijama pružaju prava zajamčena člankom 2. ove licencije, a obuhvaćeni izvorni kôd štiti od isključivog pripisivanja.

Sve ostale izmjene i dopune dodatka zahtijevaju novu verziju EUPL-a.


This website is not sponsored or endorsed by the European Commission or any other institution, body or agency of the European Union.

Created by Javier Casares under license EUPL 1.2.